Ekologické audity a analýzy rizik

Ekologické audity 

Ekologické audity mají za úkol identifikaci a posouzení stavu ochrany životního prostředí zejména znečištění horninového prostředí a povrchových a podzemních vod ve vztahu k majetku.  Tento stav může vyplývat z historických i současných aktivit na dané lokalitě, v jejichž důsledku došlo ke znečištění horninového prostředí, jako je např. nakládání s nebezpečnými látkami nebo odpady případně souvisí s nedodržováním požadavků enviromentální legislativy a potřeby přijmout nápravná opatření k dosažení souladu.
Úkolem auditu je posouzení všech potencionálních zdrojů kontaminace a vyhodnocení jejich rizika k jednotlivým složkám životního prostředí, včetně návrhu jejich odstranění s odhadem souvisejících nákladů.

Zpracování ekologického auditu zahrnuje:

  • rešerše dostupných informací dané lokality s cílem definovat potencionální rizika

  •  průzkum kontaminovaného území a kvantifikace ekologických škod

  •  navržení nápravných a preventivních opatření

  •  projekt nejvhodnější metody sanace

  •  monitoring podzemních a povrchových vod

Analýzy rizik

Analýza rizik je nástroj pro posuzování rizik v souvislosti s řešením starých ekologických zátěží nebo pro oceňování škod spojených se znečištěním geoprostředí (zemin a vod) v souvislosti s prodejem majetku. Cílem je komplexně popsat existující potencionální enviromentální rizika a na základě posouzení jejich závažnosti stanovit nápravná opatření.

Součást analýzy rizika jsou tyto práce:

  • přípravné práce, exerpce přírodních poměrů zájmového území

  • průzkumné práce – identifikace rizika, vymezení dosahu kontaminace a posouzení její zdravotní závažnosti a ekologické zátěže na ekosystém

  • celkové zhodnocení rizika s důrazem na člověka a návrh nápravných opatření k jeho eliminaci

Reference