Hydrogeologické průzkumy a monitoring

Naše firma nabízí komplexní hydrogeologický průzkum, zahrnující průzkumné a realizační práce, projekty, posudky a vyhodnocení v nejrůznějších oblastech životního prostředí v souvislosti s podzemní vodou. 

Hlavní oblasti činnosti:

 • Vyhledávání zdrojů podzemní vody a realizace průzkumných vrtů

 • Sanace kontaminovaných podzemních vod a monitoring

 • Hydrogeologický průzkum pro stavební účely

 • Poskytujeme konzultační, posudkovou a oponentní činnost

 

Vyhledávání zdrojů podzemní vody a realizace průzkumných vrtů

 • vyhledávání nových a rekonstrukce stávajících vodních zdrojů

 •  hydrogeologické průzkumy a posudky pro vodoprávní řízení spojené s projektováním, budováním a legalizací vodních zdrojů

 • ověřování kvality a vydatnosti zdrojů podzemní vody

 •  zajištění odběru vzorků, laboratorních analýz a provádění hydrodynamických zkoušek

 •  terénní měření základních fyzikálně-chemických parametrů podzemních vod, pasportizace vodních zdrojů

 •  průzkum pro balneologické účely

Sanace kontaminovaných podzemních vod a monitoring

 • syntéza poznatků o charakteru, rozsahu a intenzitě znečistění a ověření přírodních a technických podmínek k návrhu sanačních technologií

 •  projektování, realizace a provozování systémů hydrogeologických vrtů pro dlouhodobé monitorování kvality nebo dynamiky podzemních vod

 •  hydrochemické, bakteriologické a ekotoxikologické hodnocení kvality podzemních a povrchových vod v návaznosti na platnou legislativu

 •  režimní měření vod podzemních, povrchových, skládkových, odpadních i pitných vod

 •  řešení likvidace starých ekologických zátěží, provádění studií proveditelnosti a ekologických auditů

 •  hydrogeologické modelování podzemních vod, určení směru, rychlosti šíření a charakteru hlavních kontaminantů včetně modelování vlivů hydraulických zásahů na odtokové poměry lokality

Hydrogeologický průzkum pro stavební účely

 • posouzení vlivu staveb, činností, provozu a jiných zásahů do krajiny na tvorbu a kvalitu podzemních vod a odtokové a hydrogeologické poměry

 •  ověřování hydraulických parametrů, realizace a vyhodnocování čerpacích a vsakovacích zkoušek, stanovení přítoku do stavební jámy

 •  posouzení zasakování srážkových vod do horninového prostředí, vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV do podzemních vod

 •  posuzování agresivity podzemních vod na ocelové a betonové konstrukce dle platné legislativy

Poskytujeme konzultační, posudkovou a oponentní činnost

Společnost AQUA ENVIRO s.r.o. dlouhodobě spolupracuje s přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity formou přednášek, zabezpečováním praxí studentů, konzultacemi diplomantům a posudky diplomových prací.

 Reference