Profil firmy

Společnost byla založena v září roku 2003 dvěma společníky s cílem vytvořit dynamickou právnickou osobu, která bude schopna projektantům, investorům, stavebním společnostem a dalším zákazníkům nabídnout kompletní rozsah geologických průzkumných i projekčních prací, a to inženýrskogeologický průzkum pro zakládání staveb, hydrogeologický průzkum pro zasakování dešťových vod do horninového prostředí, hydrogeologický průzkum pro zajištění zdrojů podzemních vod pro individuální i hromadné zásobování a průzkum i monitoring starých ekologických zátěží.

Dále provádíme vlastní výstavbu vodních zdrojů, retenčně vsakovacích systémů, sanaci znečištění, provozujeme vodní zdroje a zajišťujeme výkon funkce balneotechnika a hydrogeologa u zdrojů přírodních minerálních vod.

Pro tyto činnosti má společnost zavedený a udržovaný systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009 a systém enviromentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001.

Pro každého klienta, ať už českého nebo zahraničního, zpracováváme co nejširší záběr v uvedených problematikách tak, aby se investor nebo jeho dodavatelé mohli plně soustředit na svoje specializované cíle a přitom byla dokonale zvládnuta i problematika sanací, odpadů a zakládání staveb, a to ve sjednaných termínech a v kvalitě podle platných předpisů a požadavků investora i příslušných orgánů státní správy.

V neposlední řadě se zabýváme posuzováním vlivů na životní prostředí (EIA) a zpracováváním posudků v oblasti inženýrské geologie a geotechniky a ekologickým poradenstvím.

Vedle této komerční činnosti spolupracuje společnost AQUA ENVIRO s.r.o. s přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity formou přednášek, zabezpečováním praxí studentů, konzultacemi diplomantům a posudky diplomových prací.

Nabídka

Vybrané reference

Areál společnosti Chrištof, s.r.o. - Sanace zemin

Ukázka našich prací 1

Vyškov, 2013 Chrištof, s.r.o.