Čerpací, stoupací a vsakovací zkoušky

Hydrodynamickými zkouškami zjišťujeme hydraulické parametry zvodněného horninového prostředí a vydatnosti zdrojů podzemních vod.

Nabízíme:

  • Čerpací a stoupací zkoušky

  • Zasakovací zkoušky (tzv. „slugg“ testy)

Pro terénní práce využíváme přístrojové vybavené renomovaných firem - elektrokontaktní hladinoměry NPK, soupravy k čerpacím zkouškám RUCHE a GRUNDFOSS, přístroje pro měření elektrochemických parametrů vody WTW a další.

Čerpací a stoupací zkoušky

Provádíme se na všech typech hydrogeologických objektů, nejčastěji na vrtaných a kopaných domovních studnách a hydrogeologických průzkumných vrtech v rámci hydrogeologického průzkumu.

Při čerpací zkoušce je z vrtu (studny) pomocí čerpadla zapuštěného do předem určené hloubky čerpáno konstantní množství vody a v daných intervalech je měřen a zaznamenáván pokles hladiny podzemní vody.  Měření poklesu hladiny probíhají i na hydrogeologických objektech v bezprostřední blízkosti objektu čerpaného.  Výsledkem je výpočet hodnot transmisivity, koeficientu filtrace a dalších parametrů k určení základních charakteristik vodního prostředí a dále určení storativity k ověření komunikace s okolní zvodní a výpočet depresního kužele. Všechny tyto hodnoty jsou nezbytné ke stanovení vydatnosti vrtu, maximálního snížení a možnosti ovlivnění okolních vodních zdrojů.

Při čerpání nabízíme kontinuální sledování a záznam elektrochemických parametrů jako teplota, konduktivita, pH, Eh atd. a po odčerpání a obměně vody ve vrtu provádíme odběr vzorků podzemní vody na fyzikálně-chemický a bakteriologický rozbor.

Metodika a délka trvání čerpací zkoušky závisí na složitosti geologických podmínek a stanovém cíli průzkumu, zpravidla v rozsahu trvání do 24 h.

Stoupací zkouška je metodicky spojená se zkouškou čerpací a následuje ihned po ukončení čerpací zkoušky. Zjišťuje se časový průběh stoupání hladiny vody ve vrtu po ukončení veškerého čerpání.

Zasakovací zkoušky (tzv. „slug“ testy)

Pro posouzení vsaku srážkových a přečištěných odpadních vod do horninového prostředí provádíme nálevové (zasakovací) zkoušky, které spočívají v rychlém (jednorázovém) nálevu určitého objemu vody do vrtu.  Metodika vyhodnocení těchto zkoušek vyžaduje měření úrovně hladiny vody ve vrtu v pravidelných intervalech. Výsledkem je exaktní zjištění koeficientu filtrace – hodnoty, na základě které je dimenzována velikost plochy vsakovacího objektu.

Reference