Vrtané studny od projektu po vodoprávní povolení

Studnařské práce zahrnují komplexní nabídku služeb od vyhledání zdroje podzemní vody, přes realizaci průzkumného vrtu, zpracování veškeré dokumentace až k získání kolaudačního souhlasu k čerpání vody.  Naše nabídka je určena pro široké spektrum užití od malých objektů s občasným pobytem a zaléváním nevelkého pozemku, přes rodinné domy až po větší komplexy domů, statky a obce. Veškeré studnařské práce jsou po celou dobu realizace odborně řízeny, sledovány a koordinovány odpovědným hydrogeologem.

Základní nabízené služby:

  • Vyhledání vodního zdroje

  • Realizace vrtných prací a terénních měření

  • Zpracování hydrogeologického vyjádření a projektové dokumentace

  • Legalizace studny

 

Vyhledání vodního zdroje

Je prvním krokem pro zřízení studny a zahrnuje rekognoskaci terénu a hydrogeologické posouzení pozemku investora z hlediska pravděpodobnosti, hloubky a intenzity zvodnění.  Vlastní hledání vody je řešeno v jednodušších případech pro individuální zásobování pomocí biodetekce (proutkaření), ve složitějších situacích je místo a předpokládaná hloubka vrtu realizována geofyzikálním průzkumem.  Podmínkou umístění díla je dodržení stavebních normativů (vzdálenosti od budov a možných zdrojů znečištění).
Vyhledání vody provádíme jak pro studny šachtové (kopané), tak pro mnohem rozšířenější studny trubní (vrtané) s cílem nalézt optimální zdroj vody pro zákazníka.  Vrtané studny se staví tam, kde struktura podloží neumožňuje vybudovat studnu kopanou nebo je úroveň hladiny podzemní vody ve velké hloubce.
Vrtaná studna je nejčastěji prováděna formou tzv. „průzkumného vrtu“, jímací objekt (studna) z něj vzniká v souladu s normou ČSN 75 5115 vyhloubením jámy v okolí vrtu do hloubky cca 1,5 m pod úrovní terénu, vybetonováním jejího dna, uložení betonových skruží, vystrojení čerpadlem s příslušenstvím a napojením na domovní vodárnu.
Pro realizaci průzkumného vrtu platí oznámení na příslušném obecním úřadě nejpozději do 15 dnů. Pro vrty hlubší než 30 m je nutné zaslat projekt prací na příslušný krajský úřad a povinností vrtné firmy je také ohlášení prací na Báňském úřadu 8 dní před jejich započetím.

Realizace vrtných prací a terenních měření

Realizaci průzkumných vrtů provádíme ve spolupráci s vybranými a ověřenými firmami dle požadavků na vydatnost a finančních možnostech zákazníka. Na základě charakteru horninového prostředí vybereme nejvhodnější technologii vrtání a vrtaný průměr. Průzkumný vrt je vybaven výstrojí (zárubnicemi) s atestem na pitnou vodu, obsypem a cementací.
Po jeho vyhloubení provedeme vyčištění (odkalení) a následně hydrodynamické zkoušky, nejčastěji v podobě čerpací zkoušky. Délka zkoušky odvisí od účelu zbudované studny a na lokálních přírodních podmínkách. Cílem hydrodynamických zkoušek je zjištění vydatnosti zdroje, případný vliv odběru vody ze studny na stávající okolní zdroje vody a stanovení podmínek pro odběr podzemní vody ze studny.  Na konci je odebrán vzorek zpravidla na tzv. „Krácený rozbor pitné vody“ v souladu s Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. Rozbory jsou prováděny akreditovanou laboratoří.

Zpracování hydrogeologického vyjádření a projektové dokumentace

Bezprostředně po skončení terénních prací naše firma zpracuje hydrogeologický posudek s razítkem oprávněné osoby v oboru hydrogeologie a projekt na převedení průzkumného vrtu na studnu s kulatým razítkem autorizovaného inženýra pro vodohospodářské stavby v souladu s požadavky vodoprávních úřadů. 
Hydrogeologický průzkum se provádí tak, že se provede průzkumný vrt a to zpravidla tak, že jeho podzemní část má již definitivní podobu vrtané studny. Vrtné práce se zdokumentují a to zejména geologický profil vrtu a zvodnění.  Dále se provedou a vyhodnotí hydrodynamické zkoušky a zpracuje se závěrečná zpráva.  
V projektové dokumentaci řešíme především způsob stavební úpravy svrchní části studny nebo zhlaví vrtu a vodovod do zásobovaného objektu.

Legalizace studny

Podle zákona 254/2001 Sb. O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění zákona 150/2010 Sb. (novela vodního zákona) jsou studny definovány jako vodní dílo. Z toho důvodu musí před vlastním zprovozněním vrtu proběhnout vodoprávní řízení, které zpravidla vede odbor životního prostředí příslušného úřadu, a jehož výsledkem je získání stavebního povolení, které vydá vodoprávní úřad na základě schváleného projektu a umožní zřídit z průzkumného díla studnu. Spolu s ním je vydáno vodoprávní rozhodnutí (nakládání s podzemními vodami = povolení k odběru) na základě předloženého hydrogeologického posudku. 
Pro komplexní projednání studny na úřadech je v prvním kroku nutné vyřízení a získání územního rozhodnutí o umístění stavby (studny). Územní řízení probíhá na stavebním úřadě.
Komplexní projednání studny na úřadech trvá přibližně 2-3 měsíce od zahájení územního řízení. 
Po dokončení stavby (studny) a splnění všech potřebných požadavků ze strany příslušných úřadů je možné zažádat o kolaudaci stavby (studny), případně oznámit užívání vodního díla
Pro studny již využívané bez stavebního povolení ani povolení k odběru vody je k legalizaci nutná zjednodušená dokumentace stavby (pasport) a hydrogeologický posudek. Pokud se jedná o studnu prokazatelně vybudovanou před rokem 1950, nevyžaduje odběr žádné povolení.

Reference