EIA – posuzování vlivů na životní prostředí

EIA (= E.I.A. – Environmental Impact Assessment) znamená posuzování, vyhodnocení vlivů investičních záměrů na kvalitu životního prostředí.  Slouží jako nástroj ochrany životního prostředí před možnými negativními dopady připravovaných záměrů a investic (stavba, činnost, technologie).

Zpracování studie vyplývá z platné legislativy a je realizováno dle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004, který stanovuje všechny věcné i formální náležitosti procesu EIA.  Přehled posuzovaných záměrů je dán přílohou č. 1 toho zákona a spadají sem významné investiční záměry v oblasti energetiky, průmyslu, dopravních a liniových staveb, občanské výstavby, odpadového hospodářství, těžby nerostů, vodního hospodářství, zemědělství, lesnictví apod. Studii EIA je možné zpracovávat i v případě staveb méně významných, kde ale dochází k výraznému konfliktu s životním prostředím.

Naše služby:

  • poradenská a konzultační činnost v procesu EIA

  • zpracování oznámení a dokumentace EIA v souladu s platnými právními předpisy

  • projednání s příslušnými orgány státní správy

  • seznámení veřejnosti se záměrem a jeho vlivy na životní prostředí

  • provádění dílčích analýz formou subdodávek ověřenými partnerskými subjekty (hlukové a rozptylové studie, biologické průzkumy)

Reference