Odborné posudky a studie

V rámci hydrogeologického průzkumu provádíme komplexní studie a posudky v oblasti stavebnictví, ekologie a vodárenství.

  • hydrogeologické vyjádření pro vrtané a kopané studny včetně vypracování projektu
  • hydrogeologických pracíkompletní stavebně-projekční a hydrogeologickou dokumentaci pro realizaci vodních zdrojů s posouzením možnosti jejich vybudování a ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod

  • hydrogeologické studie a posudky pro nakládání s vodami, střety zájmů apod.

  • hydrogeologické posudky pro posouzení vsaku srážkových a přečištěných odpadních vod do horninového prostředí včetně návrhu vsakovacích objektů

  • odborné hydrogeologické posudky pro stavební účely a hodnocení vlivu staveb na podzemní vody

  • monitoring kvality podzemních i povrchových vod včetně návrhu a realizace hydrogeologických vrtů pro monitorování kvality a dynamiky podzemních vod 

  • posudky v oblasti průzkumu znečištění horninového prostředí

  • vyhodnocování kvality podzemních a povrchových vod v návaznosti na platnou legislativu

  • studie modelových řešení proudění podzemních vod a transportu kontaminantů

Reference