Odběry vzorků vod, zemin, půdního vzduchu a odpadů

Poskytujeme provádění odborných odběrů vzorků podzemních a povrchových vod, zemin, půdního vzduchu a odpadů.  Zajistíme jejich transport a zpracování akreditovanými laboratořemi.  

  • odběry vzorků podzemních vod jsou realizovány buď staticky nerezovým odběrným válcem (nebo zonálním odběrákem z určité hloubky) případně dynamicky, při čemž se nejprve vyčerpá část nebo celý obsah ze vzorkovaného vrtu a vzorkuje se nově nateklá voda. Účelem odběrů je laboratorní stanovení fyzikálně-chemických parametrů podzemních vod včetně posouzení její kvality pomocí organoleptických vlastností – barvy, zákalu a pachu. V případě monitoringu kontaminovaných území určíme rozsah ukazatelů jakosti podzemních vod, stanovíme četnost vzorkování a vytipujeme vzorkovací objekty

  • vzorkování zemin poskytujeme pro potřeby inženýrskogeologického průzkumu – a to odběr vzorků: porušených - k základním klasifikačním rozborům s odběrem do dvojitých igelitových sáčků pro zachování aktuální vlhkosti, neporušených -  s odběrem do kovových pouzder dle jejich skutečného uložení v geologickém podloží pro nejčastější potřeby stanovení hodnot totální a efektivní pevnosti a stlačitelnosti, a technologických, obvykle za účelem zjištění parametrů únosnosti zkouškami Proctor a CBR.

Kvalifikované odběry zemin, sedimentů a kalů provádíme také pro potřeby sanačně geologického průzkumu k analýzám obsahu hlavních kontaminantů.

  • vzorkování půdního vzduchu provádíme čerpáním půdního vzduchu pomocí vzduchového čerpadlo ze stabilních nebo dočasných sond do sorpční trubičky, která je následně převezena do laboratoře ke stanovení jednotlivých sledovaných látek, nejčastěji těkavých organických látek, chlorovaných uhlovodíků apod.

  • provádíme certifikované odběry odpadů pro kategorizace a hodnocení nebezpečných vlastností

Reference