Provozování vodních zdrojů a výkon funkce balneotechnika

Provozování vodních zdrojů

Společnost AQUA ENVIRO s.r.o. vykonává funkci provozovatele vodních zdrojů a vodovodů podle §6 odst. 2 a §31 odst. 1 zákona č. 271/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro klienty, kterým vybudovala tyto vodní zdroje a vodovody. Přebírá tak na sebe komplexně povinnosti plynoucí z vodoprávních povolení zahrnující vedle hydrogeologického dohledu nad využíváním a ochranou zdrojů podzemní vody i vzorkování upravené vody, kontrolu dodržení předepsaných ukazatelů vyrobené pitné vody, zpracovávání hlášení podle platných předpisů, zastupování klientů ve vodoprávních jednáních s orgány státní správy apod.

Výkon funkce balneotechnika

Odborný dohled nad využíváním a ochranou zdrojů přírodních minerálních vod, stáčených do lahví jako nápojů, nebo přírodních léčivých zdrojů, využívaných k ověřeným léčebným procedurám, může pro jejich uživatele vykonávat jen osoba, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti podle §19 zákona č. 164/2001 Sb (lázeňský zákon). Pro některé uživatele minerálních vod je obtížné zajistit výkon funkce balneotechnika vlastním zaměstnancem. Společnost AQUA ENVIRO s.r.o. proto nabízí i tuto vysoce specializovanou odbornost, a to zejména na lokalitách, kde vykonává současně hydrogeologický průzkum, realizuje nové zdroje minerálních vod, udržuje nebo odborně zatěsňuje stávající jímací zařízení. Odbornost balneotechnika nabízí dále stavebním firmám, které provádějí stavební práce v ochranných pásmech léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod a musejí tuto odbornost, požadovanou Ministerstvem zdravotnictví,  zajistit smluvně jako subdodávku.

Reference