Inženýrskogeologické průzkumy pro zakládání staveb

Inženýrsko-geologický průzkum (geotechnický průzkum) poskytuje souhrn informací o základových poměrech území jako podklad k projektové dokumentaci pro široké spektrum stavební činnosti velkého i malého rozsahu (založení rodinných domů, průmyslových a obchodních objektů, výstavba liniových staveb, plynovodů, vodovodů, mostů, telekomunikačních stožárů) formou posudků a rešerší. Realizujeme průzkum ve všech etapách projekční přípravy od studie, přes orientační (předběžný), podrobný a doplňující průzkum a využíváme všechny dostupné technicko-průzkumné práce.

Hlavní obory činnosti:

  • zjištění a zhodnocení geomechanických parametrů základové půdy, odběry vzorků zemin, hornin a podzemní vody a jejich zhodnocení a zatřídění dle platných technických norem, klasifikace tříd rozpojitelnosti (těžitelnosti), tvorba geologických profilů a řezů

  • realizace vrtných a laboratorních prací

  • zhodnocení vlivu podzemní vody na základové konstrukce, návrhy úpravy základové půdy

  • průzkum sesuvných území a analýza příčin svahových pohybů a deformací zemních těles

  • zajišťování specifických činností, týkající se inženýrské geologie formou subdodávek ověřenými partnerskými subjekty (radonový průzkum, geofyzikální průzkum)

Reference